Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie
Akty prawne

ZASADNICZE DOKUMENTY NORMATYWNO-PRAWNE

Działalność rekonwersyjna w Siłach Zbrojnych RP prowadzona jest na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - art. 111, 112, 119 i 120 (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z późn. zm.)
  pobierz plik >>
 • Rozporządzenie MON z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014  Poz. 1622)    pobierz plik >>
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.)
  pobierz plik >>
 • Decyzja Nr 440 MON z dnia 3 października 2007r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2007 r. Nr 19, poz. 198)
  pobierz plik >>
 • Rozporządzenie MON z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 94 z 2009 r., poz. 778)
  pobierz plik >>
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.  poz 674, 675, 829, 1291, 1650 z późn. zm.)

 

UPRAWNIENI DO POMOCY REKONWERSYJNEJ

A. NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2003 ROKU O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

I. ŻOŁNIERZ ZAWODOWY (art. 120 ust. 3)

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy udzielanej przez właściwe organy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata /art. 120 ust. 3 pkt 1/;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata /art. 120 ust. 3 pkt 2/;
 • praktyk zawodowych na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 9 lat /art. 120 ust. 3 pkt 3/.

II. BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY  (art. 120 ust. 1)

1. Były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12 - 15, c z y l i oprócz zwolnionego z zawodowej służby wojskowej na skutek:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego /art. 111 pkt 1/;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej /art. 111 pkt 12/;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego /art. 111 pkt 13/;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności /aresztu wojskowego/ bez warunkowego zawieszenia jej wykonania /art. 111 pkt 14/;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej) /art. 111 pkt 15/,

w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.
2. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. - o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa /udział w: a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych; b) misji pokojowej; c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom/, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo ( art. 120 ust. 2)

III. RODZINA BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO (art. 120 ust. 6)
Z pomocy, o której mowa w art. 120 ust. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

B. Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5,który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (art. 119 ust. 1)

<<powrót

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych